СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

Рішенням № 5 від 3 лютого 2017 року Рада адвокатів України встановила плату за складення кваліфікаційного іспиту у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит в Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Луганської області для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

1.1. Скласти в довілній формі заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області;

1.2. Сформувати пакет документів, перелік яких передбачено Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та надати його до Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Луганської області.

Пакет документів включає:

1) Письмова згода на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Луганської області.

2) Документ державного зразка, що підтверджує набуття Заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію).

3) Документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документи, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката.

4) Документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості.

5) Довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України №12 від 17.01.2002 року).

6) Власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва.

7) Оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника.

8) Копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку.;

1.3. Після прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Луганської області рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.

СТАЖУВАННЯ

Стажування - це діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, регулюється Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

У період проходження стажування стажист зобов’язаний прослухати адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій  школі  адвокатури  Національної  асоціації  адвокатів України. Вища школа адвокатури забезпечує проходження такого обов’язкового курсу через свій веб-сайт онлайн з використанням сучасних інтернет-технологій.

Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

Якщо Ви успішно склали кваліфікаційний іспит та бажаєте оформити заявку на стажування, оберіть, будь ласка, керівника стажування: